>  

   MainMenu

รู้จักกรมชลประทาน

บริหารจัดการน้ำ

หน่วยงานในสังกัด

Web links

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการชลประทานมหาสารคาม
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
โครงชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก
เป็นของขวัญปีใหม่ชาวมหาสารคาม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
โครงชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
โครงการชลประทานมหาสารคาม ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.
โครงการชลประทานมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ”

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
โครงการชลประทานมหาสารคามเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดจากผลกระทบพายุ โนอึล(Noul) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น.
โครงการชลประทานมหาสารคาม ร่วมประชุม การประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ผ่านระบบเครือข่าย VDO Comference "

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
“โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-map)”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่ติดตามแผนการตรวจราชการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 16 กรกรฏาคม 2563
“โครงการชลประทานมหาสารคามร่วมการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดมหาสารคาม”

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 “โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์”
โครงการชลประทานมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 "12มิถุนายน 2563
วันที่ 6 กันยายน 2562 ท่าน ดร.สุทิน คลังแสง และทีมงานพรรคเพื่อไทย ตรวจเยี่ยมประชาชน ที่ ปตร.ห้วยสามสัตย์ อ.กันทรวิชัย

โครงการชลประทานมหาสารคาม สนับสนุนรถตักหน้าขุดหลังJCB ขุดระบายน้ำที่มีปริมาณมากจาก ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย ลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองบัว
วันที่ 6 กันยายน 2562

โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
วันที่ 6 สิงหาคม 2562

 

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศจากสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดมหาสารคามดำเนินการจัดให้ราษฎรเช่าที่ดินราชพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานมหาสารคาม

สรุปสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัด

 

ข่าวสภาพอากาศ-พายุ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

 

 

    นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานมหาสารคาม

สายด่วนชลประทาน