>  

   MainMenu

รู้จักกรมชลประทาน

บริหารจัดการน้ำ

หน่วยงานในสังกัด

Web links

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการชลประทานมหาสารคาม

6กันยายน 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการ ลุ่มน้ำจังหวัด ครั้งที่2/2561 จังหวัดมหาสารคาม

6กันยายน 2561 โครงการชลประทานมหาสารคามเข้าร่วม ประชุมเกษตรกร ผู้มีส่วนได้,ส่วนเสีย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโชคชัย (ระยะก่อนก่อสร้าง) ครั้งที่ 2
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานมหาสารคาม

สรุปสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัด

ข่าวสภาพอากาศ-พายุ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

 

 

    นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานมหาสารคาม

สายด่วนชลประทาน