>  

   MainMenu

รู้จักกรมชลประทาน

บริหารจัดการน้ำ

หน่วยงานในสังกัด

Web links

 

 

 

 

 

                                                                      

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

1.อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช

2.อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก

3.อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่

4.อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง

5.อ่างเก็บน้ำเอกสัตย์สุนทร

6.อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ

7.อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด

8.อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ

9.อ่างเก็บน้ำฮองซองแมว

10.อ่างเก็บน้ำหนองไฮ

11.อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง

12.อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ

13.อ่างเก็บน้ำหนองบัว

14.อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม

15.อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน

16.อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง 

สรุปสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัด

ข่าวสภาพอากาศ-พายุ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

 

 

    นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานมหาสารคาม

สายด่วนชลประทาน