แผนที่แสดงการแบ่งพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ของโครงการชลประทานมหาสารคาม

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑

ดูแลรับผิดชอบ

อำเภอเมือง 

อำเภอโกสุมพิสัย

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒

ดูแลรับผิดชอบ

อำเภอแกดำ ,อำเภอวาปีปทุม และ

อำเภอนาดูน

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

ดูแลรับผิดชอบ

อำเภอนาเชือก ,อำเภอยางสีสุราช

และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔

ดูแลรับผิดชอบ

อำเภอบรบือ และอำเภอกุดรัง

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕

ดูแลรับผิดชอบ อำเภอกันทรวิชัย

อำเภอเชียงยืน

และอำเภอชื่นชม