>  

   MainMenu

รู้จักกรมชลประทาน

บริหารจัดการน้ำ

หน่วยงานในสังกัด

Web links

 

 

 

 

 

       ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของโครงการชลประทานมหาสารคาม

ปี พ.ศ. 2482 กรมชลประทานได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการชลประทานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ก่อสร้างโครงการประเภทสร้างคันกั้นน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ โครงการป้องกันอุทกภัยบ้านตูม - บ้านติ้วซึ่งนับว่าเป็นโครงการแรกในเขตจังหวัดมหาสารคามโดยเริ่มแรกเป็นโครงการชลประทาน สร้างคันกั้นน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย  ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ  29,000 ไร่ดำเนินการก่อสร้างในปี 2486 แล้วเสร็จใน ปี  2498

ปี พ.ศ.2491  รัฐบาลได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่าน FAO MISSION พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำให้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำจึงได้เริ่มขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ปี พ.ศ. 2494  โดยเริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ  ขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน 3 แห่งได้แก่   อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน อ.เมือง , อ่างเก็บน้ำหนองบัว อ.กันทรวิชัย และอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ อ.บรบือ ปี พ.ศ. 2495 ได้เพิ่มการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ ในเขตจังหวัดมหาสารคามตามอำเภอต่าง ๆ มากขึ้นปี พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการป้องกันอุทกภัยบ้านตูม-บ้านติ้วเป็นโครงการชลประทานหลวงบ้านตูม - บ้านติ้ว   ปี พ.ศ. 2517 กรมชลประทานได้แบ่งการบริหารงานใหม่  โดยแบ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเป็น 3 สำนักงานชลประทาน (สชป.) ซึ่งขึ้นกับสำนักชลประทานที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบ้านตูม- บ้านติ้ว และอ่างเก็บน้ำ จ.มหาสารคาม

ปี พ.ศ. 2520 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบ้านตูม-บ้านติ้ว และอ่างเก็บน้ำจังหวัดมหาสารคาม ได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบ้านตูม - บ้านติ้ว"

ปี พ.ศ. 2522 ได้แบ่งความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบ้านตูม - บ้านติ้ว ออกเป็น 2 โครงการได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบ้านตูม - บ้านติ้ว และโครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อแยกความรับผิดชอบในหน้าที่

ปี พ.ศ. 2527 กรมฯ ได้กำหนดหน้าที่โครงการชลประทานใหม่ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบ้านตูม -บ้านติ้วและโครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ได้มารวมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัว  และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโครงการชลประทานมหาสารคาม จนถึงปัจจุบัน

 

     
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานมหาสารคาม

สรุปสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
20ก.ย.61โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ข่าวสภาพอากาศ-พายุ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

 

 

    นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานมหาสารคาม

สายด่วนชลประทาน