>  

   MainMenu

รู้จักกรมชลประทาน

บริหารจัดการน้ำ

หน่วยงานในสังกัด

Web links

 
 
 
 
 

 

 

 

 

หน่วยงานในสังกัด

รายชื่อผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ของโครงการชลประทานมหาสารคาม

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล
ผู้อำนวยการโครงการ นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวสันต์  พรหมดีสาร
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสมเกียรติ  กิติวุฒิชูศิลป์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ นายทองสา  อุทัยประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ นายทินกร  เสงี่ยมศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ นายนิคม  อุทัยชัย
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ นายศรัญย์  สุพันธมาตย์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ นายอาคม  กุลมะโฮง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางมยุรี  กุลมะโฮง
หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายเชาวลิตร  ตังคณิตานนท์

 

 

 

    นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานมหาสารคาม

สายด่วนชลประทาน