>  

   MainMenu

รู้จักกรมชลประทาน

บริหารจัดการน้ำ

หน่วยงานในสังกัด

Web links

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการชลประทานมหาสารคาม
โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 14 มกราคม 2562
โครงการชลประทานมหาสารคาม ทำพิธีเปิดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนกลอย
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมงานวันสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา

8 พ.ย.2561เวลา 07.30โครงการชลประทานมหาสารคามเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่ 29 ตุลาคม2561เวลา 09.00 น.โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดงานปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ
วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.โครงการชลประทานมหาสารคาม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าว
วันที่ 12 ตุลาคม 2561โครงการชลประทานมหาสารคาม ลงพื้นที่โครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 โครงการชลประทานมหาสารคาม ลงพื้นแก้ปัญหาภัยแล้ง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานมหาสารคาม

สรุปสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
20ก.ย.61โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ข่าวสภาพอากาศ-พายุ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

 

 

    นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานมหาสารคาม

สายด่วนชลประทาน