ภาพกิจกรรมโครงการชลประทานมหาสารคาม
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 นโครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.โครงการชลประทานมหาสารคาม ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 14 มกราคม 2562
โครงการชลประทานมหาสารคาม ทำพิธีเปิดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนกลอย
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมงานวันสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา
8 พ.ย.2561เวลา 07.30โครงการชลประทานมหาสารคามเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่ 29 ตุลาคม2561เวลา 09.00 น.โครงการชลประทานมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดงานปรับปรุงถนนบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.โครงการชลประทานมหาสารคาม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา
วันที่ 12 ตุลาคม 2561โครงการชลประทานมหาสารคาม ลงพื้นที่โครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 โครงการชลประทานมหาสารคาม ลงพื้นแก้ปัญหาภัยแล้ง
วันที่ 27 กันยายน 2561
“การขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 2.0 ล้านไร่ จังหวัดมหาสารคาม”

26 กันยายน 2561 โครงการชลประทานมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม
25 กันยายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 6 ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โครงการชลประทานมหาสารคาม

6กันยายน 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการ ลุ่มน้ำจังหวัด ครั้งที่2/2561 จังหวัดมหาสารคาม

6กันยายน 2561 โครงการชลประทานมหาสารคามเข้าร่วม ประชุมเกษตรกร ผู้มีส่วนได้,ส่วนเสีย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโชคชัย (ระยะก่อนก่อสร้าง) ครั้งที่ 2